زن کـه بـاشـی...!

گـاهـی دوسـت داری تـکـیـه بـدهـی پـنـاه بـبـری ضـعـیـف بـاشـی دسـت خـودت نـیـسـت زن کـه بـاشـی گـهـگـاه حـریـصـانـه بـو مـی کـنـی دسـت هـایـت را شـایـد عـطـر تـلـخ و ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 210 بازدید

سـخـن بـزرگـان(1)...!

پـیـری بـه جـوانـی گـفـت: کـچـل کـن بـرو بـالـا شـهـر....هـمـه فـکـر مـی کـنـن مـدِ بـرو وسـط شـهـر....فـکـر مـی کـنـن سـربـازی بـرو پـایـیـن شـهـر....فـکـر مـی کـنـن ... ادامه مطلب
/ 95 نظر / 69 بازدید

آقـای خـوبـی هـا طـلـوع کـن...!

عـصـر یـک جـمـعـه ی دلـگـیـر دلـم گـفـت بـگـویـم بـنـویـسـم کـه چـرا عـشـق بـه انـسـان نـرسـیـده سـت؟ چـرا آب بـه گـلـدان نـرسـیـده سـت؟ و هـنوزم کـه ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 66 بازدید
شهریور 94
16 پست
مرداد 94
4 پست