تـنـهـــایـی...!

بـرعـکـس پـول هـایـم زنـدگـیـم گـوشـه دارد

هـمـان جـا کـه هـمـیـشـه تـنـهـا مـی نـشـیـنـم


تـنـهـایـی

نـتـیـجـه ی تـوافـق هـای بـی قـیـد و شـرط

مـن بـا خـودم


مـن بـرای تـنـهـا نـبـودن

آدم هـای زیـادی دور و بـرم دارم

آن چـیـزی کـه نـدارم کـسـی بـرای " بـا هـم بـودن" اسـت


نـبـودنـت را پـابـرهـنـه قـدم مـی زنـم

بـا زمـیـن هـم کـنـار نـمـی آیـد

تـاول ایـن انـگـشـت هـا

از اول هـم مـی دانـسـتـم

کـفـش تـو تـنـگ اسـت

بـرای تـنـهـایـی بـزرگ پـاهـایـم

 

 

امـروز عـکـس تـنـهـایـیـم را قـاب گـرفـتـم

عـکـسـی در ابـعـاد سـه در بـی نـهـایـت

 

 

یـه دریـا اشـک بـرای ریـخـتـن دارم

یـه دل گـرفـتـه

یـه زنـدگـی پـر از خـالـی

مـن سـرشـارم از تـنـهـــایـی

/ 81 نظر / 65 بازدید
نمایش نظرات قبلی
shiva

ما از عروسک کمتریم آنها مرده بودند و زندگی می کردند ما زندگی می کنیم و مرده ایم . . . [گل]

shiva

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای در تنهایی خود بمان . . . [گل]

آمد

عالی بود بخصوص زندگی با گوشه ، چقدر شبیه زندگی ما ادمهاست که ادعا می کنیم تنها نیستیم .

آمد

تنهاییت لبریز شود برای خالی شدن .

M@ry@m

[افسوس][گل][دست]

سینا

یک آغوش بیش ندارم تقدیم شما وعده ما آنجا که تو بگویی